top of page

Privacyverklaring Massagetherapie Serendipity

Inleiding

Welkom bij Massagetherapie Serendipity. Wij hechten veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Verzamelde gegevens

Massagetherapie Serendipity kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Medische gegevens (indien relevant voor de behandeling)

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van afspraken en het beheren van de agenda

 • Het verstrekken van informatie over behandelingen en diensten

 • Het uitvoeren van administratieve taken, zoals facturering

 • Het bieden van persoonlijke en effectieve massagetherapieën

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Grondslag voor de verwerking

Massagetherapie Serendipity verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uw uitdrukkelijke toestemming

 • De uitvoering van een overeenkomst

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van onze dienstverlening

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Medische gegevens worden maximaal 15 jaar na het laatste contact bewaard, conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

5. Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden. In de volgende gevallen kunnen wij uw gegevens delen:

 • Met een huisarts of specialist, na uw toestemming

 • Met administratieve dienstverleners

 • Met toezichthoudende instanties en andere partijen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn

6. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde servers, versleutelde communicatie en toegangscontrole.

7. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen

 • Beperking van de verwerking te vragen

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking

 • Uw gegevens over te dragen (dataportabiliteit)

 • Uw toestemming in te trekken (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking)

8. Contactinformatie

Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Massagetherapie Serendipity
Heppensesteenweg 89 te Oostham
32.498.88.86.03
katrijnphilips@gmail.com

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Massagetherapie Serendipity behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Slotwoord

Wij danken u voor uw vertrouwen in Massagetherapie Serendipity. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04.06.2024.

bottom of page